Brabants-Kempens Architectuur Netwerk
programma

Cast atelier tussen Stad en Land

In 2020 wil CAST haar blik richten voorbij de grenzen van de stad, Tilburg. Onlangs concludeerde BrabantKennis dat de dorpskernen leeglopen: “Vergrijzende en ontgroenende dorpen, verdwijnende voorzieningen, een dreigende crisis op de huizenmarkt: het is slechts een greep uit de vele uitdagingen waarvoor het krimpende Brabantse platteland zich gesteld ziet.”

Samenwerking met andere Brabantse architectuurcentra

Bijzonder aan dit CASTatelier is de nauwe samenwerking met de collega architectuur-centra in Brabant: BLAST, BAI en ACE. Het werkveld van de architectuurcentra beslaat [van oudsher] de ruimtelijke kwaliteit van de eigen steden, maar juist tussen de steden doemen interessante opgaven op. Dit atelier is een eerste aanzet om gezamenlijk provinciale thema’s te exploreren, kennis te vergaren en om nieuwe netwerken en een breder publiek (de regio) op te bouwen.

 Wonen tussen stad en land

De vitaliteit en leefbaarheid staan onder druk doordat dorpen sterker vergrijzen dan de stad. Bovendien kampen de dorpen veelal met een mismatch in woningaanbod: ze hebben veel grotere woningen in hun bestand, terwijl de toekomstige vraag meer uit kleinere woningen bestaat (denk aan ouderen, eenpersoonshuishoudens en starters). Daarnaast is groei van de stad onlosmakelijk verbonden met krimp in de dorpen. De leegstand van agrarisch en religieus erfgoed in Brabant zal de komende jaren nog veel verder toenemen en de vraag naar flexibele (arbeids-)huisvesting groeit. Hoe kunnen de dorpen zich met de onderhavige problemen ontwikkelen? Op welke andere manieren kunnen stad en platteland elkaar aanvullen en zich van elkaar onderscheiden? Hoe wonen, werken en recreëren de inwoners nu en in de toekomst in de dorpen? Horen hier andere woonvormen bij, wat betekent dat voor het woningaanbod? Wat zijn de ontwikkelkansen voor leegkomende boerenerven en –bedrijven of de leegstand van religieus erfgoed?

Ofwel: hoe ziet het leven in 2050 in de dorpen eruit? We activeren vernieuwende visies, toekomstscenario’s en ontwerpkracht om verder te kijken dan de dag van vandaag.

Ook dit atelier zal opgebouwd zijn volgens het stramien verkenning, ontwerp en gesprek. In 2020 zijn de activiteiten binnen deze programmalijn gericht op een verkenning van de opgave en lopen we vooruit op de tweede fase: het ontwerpend onderzoek.

 We betrekken in onze activiteiten kennisinstelling BrabantKennis en bureau Ruimtevolk dat onderzoek doet naar de opgaven en kansen voor het buitengebied en de kracht van dorpen (o.a. voor Land van Cuijk, de gemeente Meierijstad en de Dorpenacademie).

 

Cast atelier tussen Stad en Land

Kennisbank

CAST&co | Verslag 18 juni