Wat is CAST

CAST geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. Deze uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Daarbij agendeert CAST maatschappelijke vraagstukken die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en landschap. Sociaal-maatschappelijke vragen worden gekoppeld aan concrete plekken waarbij CAST streeft naar een anticiperende rol in het signaleren van de opgave die hiermee samenhangt. Daarmee is CAST het platform voor de publieke en professionele ontmoeting over ruimtelijke kwaliteit. Waar mogelijk verbindt CAST kwesties en vraagstukken aan partijen om deze verder te brengen. 

Het aangaan van coalities met partijen die affiniteit hebben met architectuur, stedenbouw of aanverwante disciplines is een vanzelfsprekend doel voor CAST. Het centrum richt zich daarbij op actoren die zijn betrokken bij architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, beleidsmakers, studenten en op het brede publiek. Maar tussen deze actoren en het brede publiek zit vaak een wereld van verschil. Met een professionele bril wordt doorgaans anders gekeken naar de gebouwde omgeving dan met de blik van een leek. Voor CAST zijn beide blikken interessant en waardevol, maar CAST wil de ‘alledaagse’ kijk, de mening van de bewoner en de gebruiker van de stad nadrukkelijker laten terugkomen in het CAST-programma. Hoe wordt de stad beleefd door bewoners, bezoekers en gebruikers? Wat kunnen de professionele beroepsgroepen die CAST aanspreekt hiervan leren? En hoe kan CAST een goede uitwisseling van opvattingen en ideeën tussen professionals en bewoners en gebruikers tot stand brengen? Hoe werken de verschillende groepen samen aan de stad, en kan CAST in deze samenwerking een rol spelen?

CASTwerkterrein: stedenbouw en architectuur

De regio Midden-Brabant, met als kern de stad Tilburg, vormt steeds het uitgangspunt voor de CASTactiviteiten. Als ongeplande industriestad onttrekt Tilburg zich aan de traditionele opvattingen van stadsschoon: Tilburg heeft geen schilderachtig middeleeuws stadshart en is geen regelmatig geordende metropool van de toekomst. In Tilburg is daarentegen, op relatief kleine schaal, al meer dan een eeuw zichtbaar hoe bestaande kernen samengevoegd zijn tot een leefbaar groter geheel. Dat maakt Tilburg zo bijzonder en verklaart waarom deze stad steeds vaker als een voorbeeld wordt gezien. Een voorbeeld van hoe steden zich kunnen ontwikkelen nu met de snel voortschrijdende verstedelijking van Nederland, het ideaal van de stad als strakke samenhang in het landschap, niet meer haalbaar blijkt. Juist vanuit Tilburg kan dus zowel regionaal als landelijk een zinnige bijdrage worden geleverd aan het denken over de toekomst van de Nederlandse stad en haar architectuur.

CASTwerkwijze en –organisatie

Bij het organiseren van de uiteenlopende activiteiten werkt CAST inhoudelijk en soms ook in de uitvoering samen met instellingen die actief zijn op het gebied van architectuur en stedenbouw in Tilburg en omgeving. Dit zijn onder andere de BNA kring Midden-Brabant, de Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw, Avans hogescholen, ROC Tilburg, Cultuur in School Tilburg, BKKC, diverse particuliere initiatieven en verscheidene gemeentes.

Maar ook met anderen werkt CAST regelmatig samen. Lokaal met onder meer de Bibliotheek Midden-Brabant, de TiU, ontwikkelaars, woningcorporaties en ontwerpers. Maar ook provinciaal en landelijk met o.a. het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het KEI, de Provincie Noord-Brabant en collega architectuurcentra in Nederland (Netwerk AC) en in Vlaanderen.

De CASTactiviteiten en -projecten worden financieel mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op basis van een door CAST jaarlijks in te dienen inhoudelijk jaarprogramma. Daarnaast honoreert de gemeente Tilburg de initiatieven van CAST jaarlijks met een structureel, substantiële subsidie en geven andere gemeentes, instellingen en bedrijven bijdragen als (project)sponsor.