Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (hierna: CAST) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018- de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u informatie aanvraagt via onze website, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
  • voor- en achternaam
  • adresgegevens 
  • telefoonnummer 
  • bedrijfsnaam
  • e-mailadres
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. 
Voor onderstaande doeleinden verwerken en slaan wij uw gegevens op:
  • Uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • Relatiebeheer
  • Interne bedrijfsvoering
  • Nieuwsbrief 

Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Verstrekking aan derden

CAST zal uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij  dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst met u uit te voeren, een bepaalde dienst aan u te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Daarnaast kan CAST uw gegevens aan anderen verstrekken als zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen.

Beveiliging

CAST maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of vernietiging van de gegeven tegen te gaan. Dit zijn zowel technische als organisatorische maatregelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen om inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: secretariaat@castonline.nl

of per post: 
CAST

Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

U kunt zich op elk moment weer afmelden voor de nieuwsbrief via een e-mail aan secretariaat@castonline.nl