CASTstadsdebat: Welstand op Tilburgse leest
CAST in actie

CASTstadsdebat: Welstand op Tilburgse leest

woensdag 12 november 2003 - Aanvang 12-11-2003

Informatie
Datum:
woensdag 12 november 2003
Aanvang:
12-11-2003

Sinds 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet van kracht. Hierin is onder meer een aantal bepalingen opgenomen om het welstandstoezicht inzichtelijker en beter van kwaliteit te maken. Een belangrijk onderdeel daarbij is, dat elke gemeente verplicht wordt om de gehanteerde welstandscriteria expliciet vast te leggen en door de raad te laten vaststellen vóór 1 juli 2004. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele gemeentes momenteel druk doende zijn het te voeren beleid te (her)formuleren. In Tilburg heeft dit geresulteerd in de onlangs wijdverspreide Discussienota Welstand. Hiermee worden de belanghebbende partijen, zoals de wet verplicht, direct betrokken bij de voorbereiding van de uiteindelijke nota. Voor CAST is dit reden om in samenwerking met de BNA kring Midden-Brabant en in overleg met de gemeente, op donderdagavond 13 november het CASTstadsDEBAT Welstand op Tilburgse leest te organiseren in het auditorium van De Pont. Aanvang: 19.30 uur (stipt).

De aanzet voor het nieuwe Tilburgse welstandsbeleid is de Discussienota Welstand. Hierin wordt het welstandsbeleid genoemd als een van de instrumenten van ruimtelijke kwaliteitszorg. In de nota wordt gesteld dat toetsing op welstand door een commissie meer garanties biedt voor openbaarheid, objectiviteit en continuïteit dan toetsing door een stadsbouwmeester. Daarbij wordt voor de beoordeling van plannen door een welstandscommissie uitgegaan van vijf algemeen geldende criteria. Om de herkenbaarheid en identiteit van diverse gebieden in de stad te vergroten gaan er ook gebiedsspecifieke criteria gelden.

In hoeverre een nieuwbouwplan aan alle criteria getoetst wordt, zal afhankelijk zijn van de functie en het karakter van de omgeving maar ook of het vanaf de straat zichtbaar is. Er worden drie niveaus onderscheiden: gebieden waarbij goede architectonische kwaliteit is vereist; voldoende kwaliteit is vereist en welstandsvrije gebieden. Tenslotte komen er voor veelvoorkomende kleine zaken, zoals uitbouwen en overkappingen, uniforme loketcriteria.

Of nu deze voorstellen gaan leiden tot een duidelijk en transparant beleid, maar ook tot (meer) architectonische kwaliteit, zal onderwerp zijn van het CASTstadsDEBAT Welstand op Tilburgse leest. Voorafgaand aan het debat zal Louis Houët namens de gemeente Tilburg de discussienota toelichten.

U bent van harte uitgenodigd bij dit debat aanwezig te zijn.
Gabriël Verheggen, coördinator CAST
Datum en tijd: donderdagavond 13 november 2003,
zaal open: 19.00 uur
aanvang: 19.30 uur stipt
Plaats: De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg
Inlichtingen: CASTsecretariaat: tel 013 584 10 22, secretariaat@castonline.nl

Aan het CASTstadsDEBAT Welstand op Tilburgse leest nemen deel:

Loes Dielissen raadslid VVD gemeente Tilburg
Louis Houët senior beleidsmedewerker afd. Ruimtelijke Ordening gem. Tilburg
Paul van der Grinten architect, voorzitter Welstandscommissie Tilburg
Camiel van Stegeren architect, voorzitter BNA kring Midden-Brabant
Paul Vermee particulier opdrachtgever, dir. uitzendbureau Eksakt - Tilburg
Hans de Wilde projectontwikkelaar, dir. De Wilde projektmanagement - Tilburg

Het debat met bovengenoemde sprekers en het publiek staat onder leiding van Gabriël Verheggen (coördinator CAST) en Jeroen Wouters (architectenburo JMW en organisator van het Architectencafé BNA kring Midden-Brabant).

Het CASTstadsDEBAT Welstand op Tilburgse leest wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, BNA kring Midden-Brabant en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.