Workshop Linten
CAST in actie

Workshop Linten

woensdag 29 november 2006 - Aanvang 29-11-2006

Informatie
Datum:
woensdag 29 november 2006
Aanvang:
29-11-2006

Als typologie staat lintbebouwing aan de wieg van het ontstaan van Tilburg. Verbinding als basis voor een stad, een generieke stad.
Linten als de Koestraat, Goirkestraat en Korvelseweg houden de oude stad bijeen, zij fungeren als kapstok voor de wijken en industriegebieden die ze ontsluiten. Echter naast het dragen van een ruimtelijke structuur moeten ook een voortdurend veranderend gebruik en betekenissen als publiek domein, culturele omgeving en collectief Tilburgs geheugen als karakteristiek worden onderkend.


Binnen Tilburg groeit de behoefte aan een antwoord of beleid op de dynamiek van deze straten daar waar het historische belang en de entiteit in een gespannen verhouding staan tot de actuele ontwikkelingen, wensen en behoeften.
De linten lijken door recent gerealiseerde bebouwingen hun oorspronkelijke karakter te verliezen.
In planologisch opzicht worden kwalificaties gehanteerd als te groot, te zwaar, te lang en te hoog. Met de realisatie van teveel appartementen raakt de woningmarkt uit haar evenwicht en cultuur historisch ontstaat een a-typische beeldkwaliteit.
Aan de orde is de vraag of architectuur en stedenbouw een antwoord kunnen geven op deze stedelijke problematiek en het CAST als onafhankelijk podium ter bevordering van die disciplines, wil een discussie hierover gaarne entameren en faciliteren.

Workshops.
De gemeente Tilburg heeft zich voorgenomen om in de loop van 2007 een kader te ontwikkelen waarin de kwaliteit van de linten wordt beheerd. Op dit moment bestaat behoefte aan een inventarisatie van beleidmaatregelen c.q. tools waarmee sturing kan worden gegeven aan deze doelstelling.

Vanuit een multidisciplinaire benadering wil het CAST op deze vraag ingaan en daartoe organiseert zij in de periode december 2006 t.m. maart 2007 3 à 4 workshops waarin studenten, architecten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en maatschappelijk relevante organisaties zoals b.v. een heemkundige kring, worden gevraagd te participeren. In de workshops worden concrete ontwerpvoorstellen gegenereerd en gedocumenteerd ter bevordering van een meer objectieve discussie over deze problematiek. Het doel is strategische oplossingen te bieden die inzetbaar zijn op het niveau van de stad. Er vindt praktijkonderzoek plaats naar een duurzamere typologische invulling en ontwikkeling van de (Tilburgse) historische lintbebouwing. Ondanks het feit dat van de workshops vooral een ontwerpoefening wordt verlangd mogen economische overwegingen niet over het hoofd worden gezien.

Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Avans Hogeschool, de regionale kring van de Bond van Nederlandse Architecten en het gemeentebestuur van Tilburg hebben enthousiast gereageerd op dit initiatief en dragen bij aan het welslagen.

Bedaux de Brouwer architecten, Luijten Smeulders architecten, AS architecten en Architecten Werkgroep zijn bereid gevonden om de workshops een werkruimte en de nodige faciliteiten te bieden.

Werkwijze en planning.
Op donderdag 30 november a.s. wordt een start gemaakt.
Sjoerd Cusveller (stedenbouwkundige o.m. afgestudeerd op de karakteristiek van de Tilburgse linten) , Paul van der Grinten (architect en voorzitter van de Tilburgse welstandscommissie), Johan Dunnewijk (directeur-bestuurder WonenBreburg) en Louis Houet (stedenbouwkundige en programmamanager stedelijke inrichting/stedenbouw van de gemeente Tilburg) zullen tijdens die bijeenkomst de actuele praktijk schetsen en daarbij ingaan op de problemen die zij hierin onderkennen of zoals zij die vanuit de Tilburgse gemeenschap hebben genoteerd.
Aan de inleiders wordt ook expliciet gevraagd om doelen voor de workshops te formuleren. Deze worden vervolgens centraal vastgesteld en de workshops kunnen zelf de wijze bepalen waarop deze worden bereikt.
De workshops worden geformeerd uit tenminste een student, een architect, een projectontwikkelaar, een stedenbouwkundige en iemand uit een maatschappelijke geleding.

Op donderdag 1 februari 2007 vindt een tweede plenaire bijeenkomst plaats waarin de workshops hun voorlopige resultaten presenteren en waarbij d.m.v. een geleide discussie een aanzet tot verdieping wordt gegeven.

Donderdag 29 maart presenteren de workshops het eindresultaat en wordt geanalyseerd welke ontwerpvoorstellen een reële kans van slagen zouden kunnen hebben.

Professor ir. Jan Westra, architect en decaan van de afdeling bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, is bereid gevonden om de plenaire bijeenkomsten te modereren.

Het CAST zal de resultaten van de workshops vastleggen in tenminste een rapportage maar wellicht ook een tentoonstelling en uiterlijk eind mei 2007 hierover een openbaar debat organiseren.

Tijd en plaats
De plenaire bijeenkomsten op donderdag 30 november 2006, donderdag 1 februari 2007 en donderdag 29 maart 2007 starten om 19.30 uur en vinden allen plaats in cultureel centrum de Poorten (voormalige Hasseltse kerk) aan de Hasseltstraat 194 te Tilburg.

> Zie ook: slotbijeenkomst De linten

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.